Thg5 21

Sáng ngày 21/5/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức Họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại Hội trường tầng 5 Công ty, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Chương trình có sự đồng hành của FPT chứng khoán và đơn vị truyền thông SunGoMedia.

Đại hội bắt đầu các nội dung chương trình lúc 08h00’ cùng ngày, đảm bảo nội dung kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, mỗi cổ đông được gửi tài khoản và mật khẩu riêng để truy cập ứng dụng đại hội trực tuyến do FPT cung cấp (đường link ezgsm.fpts.com.vn). Cổ đông dự Đại hội trực tuyến biểu quyết thông qua các nội dung bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Tổ thư ký qua giao diện được hỗ trợ trong phần mềm. Trước khi bắt đầu các nội dung chính, Ban tổ chức đã phổ biến Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội trực tuyến để toàn thể cổ đông theo dõi được nắm rõ thông tin.

Ông Vũ Tuấn Dương - Chủ tịch HĐQT Cảng Đình VũÔng Vũ Tuấn Dương - Chủ tịch HĐQT Cảng Đình Vũ

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT Cảng Đình VũÔng Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT Cảng Đình Vũ

Ông Cao Văn Tĩnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cảng Đình VũÔng Cao Văn Tĩnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cảng Đình Vũ

Xuyên suốt Đại hội, các cổ đông tham gia theo dõi livestream được đã được nghe các nội dung quan trọng: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2021 & kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Tại Đại hội cổ đông năm nay có một nội dung mới được Đoàn chủ tịch trình bày trong livestream: Tờ trình quỹ lương Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2022.

Đoàn chủ tịch cũng đã dành thời gian để trả lời các câu hỏi được cổ đông tham dự trực tuyến gửi đến thông qua phần mềm của FPT. Các câu hỏi của cổ đông quan tâm tập trung đến các biện pháp của Ban điều hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của Cảng Đình Vũ trong giai đoạn mới, các biện pháp, chiến lược để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tiếp sau đó là nội dung bỏ phiếu biểu quyết 8 nội dung được đưa ra tại Đại hội, các nội dung được thống nhất với tỉ lệ gần như tuyệt đối.

Bà Trần Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Đình VũBà Trần Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Đình Vũ

Ông Vũ Hoàng Lâm - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếuÔng Vũ Hoàng Lâm - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Đại - Thư ký HĐQT đọc Nghị quyết Đại hộiÔng Nguyễn Văn Đại - Thư ký HĐQT đọc Nghị quyết Đại hội

Đại hội cổ đông trực tuyến Cảng Đình Vũ năm 2022 kết thúc thành công lúc 11h20 ngày 21/5/2022, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn. Hội đồng quản trị đã trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với sản lượng 641.500 teus, doanh thu 725 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345 tỷ đồng, cổ tức dự kiến từ 30% trở lên.

(Nguồn : DVP)