Thg4 23

Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường tầng 5 Công ty, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

 

Đại hội bắt đầu các nội dung chương trình lúc 14h10’ cùng ngày. Sau phần kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và các thủ tục theo quy định, Đại hội đã nhất trí biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký. Tại Đại hội, toàn thể cổ đông tham dự đã được nghe các nội dung quan trọng: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Trong phần trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, Tổng giám đốc Cao Văn Tĩnh cho biết tổng doanh thu năm 2018 của công ty đạt hơn 707,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 317 tỷ đồng. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh những khó khăn, thách thức rất lớn trong năm 2019 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Tuấn Dương - Chủ tịch HĐQT Cảng Đình Vũ cho biết, luồng hàng hải vào các cảng khu vực Đình Vũ sa bồi nhanh, không được nạo vét thường xuyên gây khó khăn cho hoạt động khai thác của các hãng tàu và sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Đình Vũ, nên trong quý I, quý II/2019 sản lượng thông qua cảng sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt.

Trong chương trình, sau khi lắng nghe phần thảo luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông, các thành viên Đoàn chủ tịch đã giải đáp, làm rõ một số nội dung mà các cổ đông quan tâm. Tiếp sau đó là nội dung bỏ phiếu biểu quyết 7 vấn đề được đưa ra tại Đại hội với tỉ lệ thông qua rất cao (trên 98-99%).

Đại hội cổ đông Cảng Đình Vũ năm 2019 kết thúc thành công lúc 17h00 ngày 23/4/2019. Hội đồng quản trịđã trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2019 với sản lượng 550.000 TEUs, doanh thu 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 286 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 25%.

(Nguồn : DVP)